HPO

Gemeenteraadsverkiezingen anno 1990. Uit het niets was daar een plaatselijke partij: de HPO. Citaat uit het manifest van de HPO: "De HPO is een behoudend-progressieve middenpartij op grond van levensovertuiging, die zich richt op de belangen van de inwoners van de gehele gemeente Olst. Zonder een dorpspartij als de HPO is de politiek in Olst één grijze brij. De HPO komt op- en maakt zich sterk voor ondernemers, middengroepen en sociaal zwakkeren."

Eind jaren ‘80 was de Olster politiek alles behalve opwindend te noemen. Gemeentebelangen was in die periode niet vertegenwoordigd. Er waren slechts 3 partijen, te weten het CDA, De VVD en de PvdA. De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 1990 leken bijzonder saai te zullen worden, met 3 partijen waarvan de standpunten overbekend waren en die nauwelijks van elkaar verschilden. De zetelverdeling zou waarschijnlijk ook niet afwijken van de zetelverdeling zoals die de laatste 4 jaar geweest was. Het was de hoogste tijd voor een beetje vuurwerk. Een kleine advertentie in Huis aan Huis, waarin een nieuwe politieke partij, de HPO, zich als een nieuwe behoudend progressieve middenpartij op levensbeschouwelijke grondslag  presenteerde en “profileerde”, deed z’n werk.

De hele Olster pers (Sip Lubbers) kwam al snel op het spoor van de heren die hier achter zaten. Daarna kwam het vuurwerk waarop gehoopt werd: flinke artikelen in het Sallands Dagblad en in de Zwolse Courant (klik HIER voor het artikel van 10 januari 1990), onrust bij de gevestigde partijen, Olster politici die contact met de HPO zochten om samen te werken of om een lijstverbinding aan te gaan, steunbetuigingen van Olsternaren die de frisse wind toejuichten en zo meer.
Er werd een partijprogramma (zie hieronder) opgesteld en in navolging van Gemeentebelangen werden afdelingsraden in de buurtschappen opgericht. Met name de HPO-afdeling Middel werd onder aanvoering van dhr. J.J.A.M. Oerlemans een zeer actieve afdeling met veel aanhang onder het agrarische deel van de bevolking.
Toen echter het moment daar was dat de partijen zich officieel moesten aanmelden voor deelname aan de verkiezingen, heeft de partijtop van de HPO besloten de partij op te heffen, omdat het hoofddoel behaald was: er was inderdaad flink wat vuurwerk gekomen in het op dat moment o zo saaie Olster politieke klimaat.

Toch is de HPO zelfs heden ten dage nog steeds actief en invloedrijk. De afdeling Middel van de HPO is zich altijd blijven verzetten tegen het opheffen van de HPO en haar vertegenwoordiger, dhr. J.J.A.M. Oerlemans zet zich nog immer met hart en ziel in voor de realisatie van het partijprogramma van de HPO, met name waar het gaat om de standpunten die betrekking hebben op de verbetering van het werk- en leefklimaat in de agrarische gebieden in het oosten van de gemeente. 


Aberson (l) & Eilerts, kopstukken achter de HPO??

Hier een (kleine!) greep uit het partijprogramma, opgesteld in december 1989, t.b.v. deelname aan de gemeenteraad van 1990 - 1994. Zonder hoogdravend en onbegrijpelijk taalgebruik, maar in gewoon en helder Nederlands stelt de partij o.a. het volgende voor:

* Snelle aanleg van een weg voor doorgaand- en vrachtverkeer buiten het dorp Olst, om het verkeer in het centrum te ontlasten; 
* Aanleg van zebra's bij de scholen om de veiligheid van onze jeugd te garanderen;
* Om de lasten van huiseigenaren te verlichten wordt elk jaar de gemeentelijke onroerendgoedbelasting verlaagd met een percentage gelijk aan het percentage van stijging van het huurwaardeforfait;
* De gemeente dient bij GS van Gelderland te protesteren tegen het hinderlijke en zinloze kanongebulder op de Veluwe;
* De leden van de diverse kerkgenootschappen in Olst weten wel hoe laat de erediensten beginnen, het luiden van de klokken kan dus achterwege blijven;
* Koninginnedag in Olst moet weer een groot feest worden voor de jeugd, met zaklopen, spelletjes, etc.;
* Bij gladheid niet alleen strooien in de hoofdstraten, maar ook in de wijken waar veel ouderen wonen;
* Bij gladheid niet strooien met zout, maar met zand;
* Naast heffing van hondenbelasting is het niet meer dan redelijk om ook kattenbelasting te heffen;
* De muziektent, waarvoor is betaald door de inwoners van Olst, mag niet worden afgebroken;
* Behoud van het zwembad in Den Nul is een prima zaak en zeer geschikt voor particulier initiatief;
* De gemeenteraad, afkomstig uit- en gekozen door de bevolking, bepaalt het beleid in het dorp en niet de ambtenaren, zij zorgen voor de uitvoering van het beleid;
* In het kader van openbaarheid van bestuur dient de raadsagenda in de Huis aan Huis te worden gepubliceerd, zoals dat bij de gemeente Wijhe gebeurt in de Reklamix;
* Mensen in de bijstand moeten op kosten van de gemeenschap lid kunnen worden van een sport- of welzijnsvereniging;
* Meer kunstwerken in de dorpskernen, niet uitgezocht door een speciale commissie, maar door de bewoners zelf;
* Particulier initiatief voor een koffieshop in het dorp Olst of een restaurant verdient alle steun;
* De Historische Vereniging dient spoedig een eigen onderkomen te krijgen waarin zij een Oudheidskamer kan inrichten, eventueel samen met een eigen kantoorruimte voor de VVV;
* Subsidieverstrekking aan de mini-dierentuin in het Kortrick, die door vrijwilligers wordt geleid.

Natuurlijk was er commentaar op de HPO en haar programma. Heel veel zelfs. Hier een van de laatste reacties na afzien van deelname aan de verkiezingen, het Sallands Dagblad, door Jan Buter:Vorige pagina: Vandalen in plantsoen
Volgende pagina: Huppelkunties